Projekt novostavby residence v obci Karlštejn


Lokalita: Karlštejn

Kategorie:
Rodinné domy | Interiéry

Pozemek

Lokalita určená k výstavbě rodinného domu se nachází v severozápadní části intravilánu obce Budňany. Je umístěna na úpatí strmého jihovýchodního svahu, který se přimyká ke komunikaci směřující hlubokým údolím sevřeným vrchy Javorkou a Kněží horou s dominantou hradu Karlštejna k obci Mořina.

Koncept

Koncepce architektonického návrhu vychází především ze specifik daného místa, které má bezesporu své velké výhody, ale i nevýhody. Při tvorbě návrhu jsme byli inspirováni a ovlivněni především následujícími faktory:

Genius loci daného pozemku

Vzácný dřín, skála, výhled na panorama hradu Karlštejn, který se tyčí vysoko na horizontu…. Parcela je tvořena velmi prudkým svahem, skálou a poměrně malou rovinatou částí, která je vyvýšená přibližně o 1 metr nad příjezdovou silnici. Tento taras je v současnosti využíván jako ovocný sad. Místo je to velmi romantické. Charakter místa působí zejména svou členitostí - skalou, nad kterou se sklání vzácný dřín a několika dalšími teráskami od sebe oddělenými kamennými zídkami. Místo je to natolik mystické, že už dříve si majitelé pod tímto dřínem založili venkovní sezení s ohništěm. Pokusili jsme se respektovat jedinečnost tohoto místa a zachovat ho, přestože je stavební program značně obsáhlý a také uzemní plán určuje toto místo prakticky jako jediné, kde se dá smysluplně stavět. Dosáhli jsme toho tak, že jsme rovinatou část tarasu zdvihli o dalších 1.5 metru nad úroveň terásky, kde je nyní zmíněné ohniště a stavbu jsme jakoby spirálovitě obtočili okolo tohoto zajímavého místa a vzácného dřínu.

Zóna CHKO Český Kras a NPR Karlštejn

Tato skutečnost nás v návrhu vedla k tomu, že jsme se snažili hmotu domu co nejvíce schovat tak, aby zejména při exponovaném pohledu z ochozu hradu, nebyl krajinný charakter území narušen. Účelně byly proto zvoleny jednoduché tvary, které jsou částečně zakopány do svahu. Střechy jsou pokryty vegetačním souvrstvím, zatravněné a místy osázené vinicí. Vinice odtud přechází do prudkého svahu a pokračuje až k nově navrženému přírodnímu jezírku. Zde jsme také navrhli dřevěnou terasu, která bude s domem propojena jakousi šikmou linkou přímého terénního schodiště a stane se tak příjemným vyhlídkovým i odpočinkovým místem.

Program a požadavky investora

Naší snahou bylo přepsat program a požadavky investora do střízlivé, ale přitom moderní formy architektury. Tomu odpovídá i materiálové pojetí, použili jsme kámen, dřevo, sklo a zelené střechy a právě tak i předsazená fasáda.

Ekonomický provoz

Respektovali jsme požadavek investora, aby budoucí provoz domu byl pokud možno co nejhospodárnější. Proto bylo při návrhu domu přihlédnuto k logickým požadavkům na nízkou spotřebu energií. Tvar domu, jeho poloha i orientace a výběr použitých materiálů byl podřízen tomuto kriteriu. Dům má jednoduchý tvar a použité materiály jsou běžně dostupné. Stavba maximálně využívá možností pozemku, proto jsme využili orientaci fasády na jihojihozápad a omezili prosklené plochy směrem na sever.

Urbanismus

Abychom poněkud rozmělnili značně objemný program daný investorem, navrhli jsme budovu tak, aby byla rozdrobena na drobnější měřítko. Na jakési sklípky rozesety volně ve svahu a dohromady působily jako vinice, která tam byla založena odjakživa. Hlavní hmota, je orientovaná kolmo na komunikaci a tvoří nejen vstupní partii domu s obytným prostorem, ale aby byla i jakýmsi komunikačním uzlem, na který se váží jednotlivé ložnice (sklípky). Vysoký štíhlý štít této budovy je jakoby utržen, odsazen od ostatní masy a tím vzniklá zajímavá vizuální průrva, která umožňuje jedinečný průhled na panorama hradu posazeného vysoko nad ní.

Toto kompoziční uspořádání půdorysně uzavírá promyšlené spirálovité seskupení okolo archetypálního prostoru venkovního ohniště, skalního masivu a vzácného dřínu.

Architektura a dispoziční řešení

Budova je členěna na několik hmot. Na hlavní hmotu, která má tři výškové úrovně a čtyři, volně navazující ložnice v různých úrovních.

Suterén - Hlavní vstup je navržen na místě dnešního vstupu na zahradu a je i na stejné výškové úrovni (100.50 m.n.m). Kromě haly se v hlavní části budovy nachází také jednoramenné schodiště, technické zázemí a vinný sklípek. Na této úrovni se ke vstupní hale přimyká garáž pro dva osobní automobily.

Přízemí - V 1.podlaží je hlavní obytný prostor, na který navazuje o 0.5 metru výš kuchyně s jídelnou. Obytný prostor je na západní straně propojen prosklenou fasádou s venkovní terasou (zahradou). Prosklená fasáda je proti nadměrnému přehřívání v letních měsících ochráněna předsazenou drátěnou konstrukcí, která bude prorostlá bohatou vegetací a bude plynule přecházet do zelené sedlové střechy. Z této zvýšené úrovně jsou na obě strany napojeny „zakopanou“ chodbou ve svahu tři ložnice, které mají vždy samostatné zázemí tj. koupelnu a šatnu. Vše z velké části zakopáno do strmého svahu.

Patro - Podkroví – Uvnitř hlavní budovy je prostor vertikálně propojen přímým jednoramenným schodištěm s galerií, do které je navržena pracovna a  knihovna. Zadní „zakopanou“ chodbou, která navazuje na schodiště, vstoupíme do nejvýše položené hmoty, rovněž zakopaného křídla s ložnicí rodičů včetně zázemí a terasy. Z té je nádherný výhled na hrad i do údolí. Centrem obytného prostoru prochází výtah, který provozně propojuje všechny úrovně stavby, a činí tak dům bezbariérovým.

Ekonomika budoucího provozu objektu

Naší snahou v návrhu bylo dosáhnout realizace domu s nízkou spotřebou energie, neboť považujeme tento ekologický přístup k architektuře za zásadní. Vidíme však, že většina v dnešní době běžně navrhovaných domů, této filosofii vůbec neodpovídá. V maximální úspornosti provozu budovy hraje největší roli právě zvolený typ architektury, což znamená mimo jiné také vhodná orientace ke světovým stranám, tak aby nedocházelo ke zbytečnému ochlazování. Z těchto důvodů je budova navržena tak, aby obytné místnosti byly otočeny na slunnou stranu, tedy na jih a jihozápad. Naopak směrem k severu, aby byl objekt chráněn vlastním svahem, do kterého je stavba zakopána a který může plynule přecházet až do střech objektu. Zásadní také je, aby byly veškeré obvodové konstrukce kvalitně zaizolovány.

Všechny pevné obvodové konstrukce ve styku s venkovním vzduchem budou dimenzovány tak, aby součinitel prostupu tepla „U“, byl menší než 0,2 W/m2K. Pro výplně otvorů jsou navržena dřevěná okna ve standardu Eurooken s proskleným izolačním dvojsklem, který má vysoké tepelně izolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla k = 0,9 W/m2K.

Pro vytápění a ohřev TUV je navržen systém s využitím multisolárního kotle, který je na primární straně připojen na tepelné čerpadlo (systému země-voda), rekuperátor vzduchu a případně solární panely, které budou instalovány na střeše. K multisolárnímu kotli je na sekundární straně připojen rozvod topení a TUV. Topný faktor tepelného čerpadla je 4 až 4,4 při teplotách topné vody v rozmezí 50 až 35°C. Primární energie bude získávána z termovrtů s polyetylénovým potrubím, naplněným nemrznoucí směsí na bázi monoetylenglykolu o koncentraci do 30%, která je ekologicky nezávadná.

Významnou roli pro vytápění bude hrát i krb na dřevo, umístěný v centru dispozice obytného prostoru. Díky již zmíněné rekuperaci využijeme teplo ze zapáleného krbu tímto způsobem dvakrát.

Velmi cenné bude také pasivní využívání sluneční energie. Pro její dostatečné využití jsou dimenzována okna na jihozápadní straně domu. Sluneční energie je akumulována do masivních stěn a podlah a případný přebytek teplého vzduchu v zimních obdobích je odváděn do rekuperátoru a je jím ohříván přívodní vzduch. Přebytek teplého vzduchu v letním období je odváděn mimo objekt (přirozené větrání).

V současnosti na pozemek není přiveden vodovod ani kanalizace. Nejsnazším řešením bude přivést vodovod z křižovatky v centru obce Karlštejn a odbočky na obec Mořinu. Odvod odpadních vod bude řešen ČOV s přepadem do vodoteče vedoucí podél příjezdové komunikace. Podrobnější řešení však bude navrženo až po dohodě s dotčenými orgány a bude vybráno to, které se bude jevit jako řešení nejvýhodnější.

Řešení zeleně

Celá koncepce domu vychází z požadavku, že na přilehlém svahu bude založena vinice. V návrhu se tento požadavek stává předností a nedílným celkem rodinného domu. V horní partii pozemku pč. 102/5 bude umístěno fóliové okrasné jezírko o hloubce cca 150 cm s objemem cca 30 m3 vody. K němu povede napříč svahem a ložnicemi, posázeným vinou révou přímka kamenného schodiště. Schodiště navazuje na vstupní partii vzniklou mezi nově navrhovaným a původním domem a bude ukončena u zmíněného jezírka dřevěnou vyhlídkovou palubou. V obzvláště prudkých partiích svahu bude vinice doplněna o kamenné vyrovnávací zídky, kompozičně tvořící opět jakousi spirálu, která zde má symbolický charakter. Na celém pozemku bude ve svahu terasovitě nad sebou založena vinice (spíše dekorativní), která jako by chtěla navodit obraz z dob minulých, kdy v podhradí ochutnával víno ze svých vinic Karel IV. Tradici místa připomíná i vinný sklep umístěný v suterénu domu, který je zavrtán (zakopán) do skály. Ta bude ponechána obnažena, aby tak přispívala k příznivému mikroklimatu.

Chráněný vzácný dřín bude ponechán na svém místě, kde se bude sklánět nad dřevěnou palubou vybíhající z obytného prostoru.