Bytovy-dum-Corso


B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Nový dům vznikne na parcele 634/5 a 299, na místě původního, dnes již rozpadlého domu. Z hlediska urbánního projektování se jedná o stavbu volně stojící.

Urbanistické řešení bytového domu vyplývá z měřítka města Harrachov. Horské středisko je tvořeno pestrou skladbou jednotlivých objektů, který Harrachovu poskytuje specifický ráz. Je žádoucí a potřebné tuto pestrou skladbu jednotlivých objektů podporovat a vyvarovat se souvislé kompaktní uliční zástavby. Výšková úroveň je rovněž rozmanitá. Dva objekty, které své území objemově přesahují jsou hotelový komplex Sklář (výškově) a Skicentrum (půdorysně).

 

Výška hřebene je na úrovni 16,5 m, výška římsy je 13,7  m.

Střešní krytina na sedlových střechách je z titanzinkového plechu.

 

architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Inspirační zdroje vycházejí z místní tradice. Tímto však není myšleno prvoplánové kopírování formy historické zástavby, která se měřítkem zcela míjí se současnou výstavbou a požadavky na ni. Inspiraci jsme hledali v abstraktnějších formách typický pro horský region. Ten byl typický především lesnictvím a těžbou dřeva, jeho primárním zpracování uskladněním a dopravou plavením. Právě posledně jmenovaná činnost byla pro nás vodítkem při utváření formy.

Surové dřevo člověkem systematicky řazené, svazované do vorů dostávalo vodním živlem semichaotickou strukturu, která kopírovala křivku toku. Struktura, ve které je vidět síla přírodního živlu, který lidskou racionalitu přetváří no nového řádu. Takto řešená fasáda, která se od jihovýchodu stáčí k severozápadnímu rohu, kde vybíhá do nárožní dominanty, je doplněna strukturou pevných kamenných hmot.

Materiálově je projekt řešen v dualitě dřeva a kamene.

 

Bytový dům  je navržen ve skeletovém konstrukčním systému se 4mi nadzemními podlažími +podkroví a 1 podzemním podlažím. Bytový dům má půdorysný tvar mnohoúhelníku s největšími půdorysnými rozměry na úrovni 1NP 40,27m x 29,86m a s největšími půdorysnými rozměry na úrovni 1PP 36,75m x 30,80m. Objekt je navržen jako samostatně stojící na rovinatém pozemku, na jehož části se v současné době nacházejí zbytky původního zděného patrového objektu a v části zpevněný asfaltový povrch.

Objekt je vizuelně komponován do čřtyřech samostatných uskakujících hmot s podélnou orientaci hřebene s páteřní komunikací vedoucí Harrachovem. Tyto hmoty jsou zastřešeny sestavou čtyř sedlových střech. Horní hrana hřebenů se nachází na kótě +16, 70m. Okapová římsa je na kótě 13,80 mnm.

 Konstrukční výška 1PP je navržena 2,9m, konstrukční výška zvýšeného 1NP je navržena 3,9m. Konstrukční výška nadzemních pater se provede 2,98m a podkroví pak 3,05m.

Podzemní suterénní patro je navrženo především pro účely parkování vozidel, dále je v 1PP umístěna kotelna, strojovna vzduchotechniky a skladovací prostory. V 1NP se nacházejí prostory restaurace se zázemím kuchyně, dále lobby a recepce, lyžárna, sklady a další technické zázemí a rovněž komerční prostory. Ve 2NP až 4NP se nacházejí apartmány.