Ubytovací komplex Na vršku v Harrachově


Lokalita: Harrachov

Období: Květen 2010

Kategorie:
Hotely | Rodinné domy | Interiéry

Předmětem projektu

byla výstavba ubytovacího komplexu, tvořící soubor sedmi samostatných skupin v celkem devatenácti ostatních ubytovacích zařízení pro přechodné ubytování.

Každý samostatný soubor v rámci Ubytovacího komplexu Na Vršku bude provozován samostatně a odděleně od ostatních za účelem vlastního poskytnutí ubytování a služeb v ubytovacích zařízení pro přechodné ubytování a služby.

Architektonickým cílem je zachovat dojem z volného prostoru – paseky v lese, na které se domky jakoby ledabyle rozprostírají podél cesty.

Ze stejného důvodu jsou domy navrženy do výšky, aby vizuelně nezabíraly příliš mnoho prostoru a aby si navzájem nestínily ve výhledech. Právě výhledy jsou hlavním geniem loci daného prostoru, neboť se zde nabízí krásný výhled na protější hřeben „čerťáku“ s dominantou skokanských můstků. Architektonickým záměrem je navázat měřítkem i řazením hmot na urbanistickou strukturu zástavby Harrachova, ačkoliv jak již bylo řečeno, nebyl to úkol lehký.

Většina hmot obytných budov je komponována podél obytné komunikace vinoucí se v křivce z jihozápadu na severovýchod. Tato kompozice je inspirována typem vesnické zástavby podobný blízkým sklářským osadám v Orle a na Jizerce.

Pozemek protíná od severu k jihu stávající koryto potoku, který odvádí zejména na jaře tající sněhy.

Drobné terasy vybíhají z obytných prostorů vždy směrem jižním - k výhledu. Stejně jako urbanistický koncept i architektura jednotlivých staveb sleduje vesnický charakter. Výškově domy nepřesahují dvě nadzemní podlaží s plně využitým podkrovím.

Domy jsou nepodsklepené, dvoupodlažní s obytnou střechou.

Střechy domů jsou pultové se spádem cca 35°, u soliterních domů jsou v kombinaci s terasami porostlé travou. Zejména z dálkových pohledů se objekty začleňují do krajiny a navozují tak dojem převládající paseky.

Materiály použité na stavby jsou rovněž tradiční, kombinace dřevo, sklo, krytina plechová a tráva.

Domy jsou navrženy jako dřevostavby. Maximální rozpony jsou do 6m. Stropy budou trámové s dřevěným záklopem.

Výškové a hmotové řešení vychází z měřítka stávající typické okolní zástavby.

Oba navrhované typy domků plně respektují génius loci dané lokality.

Objekt je založen na betonových pasech do nezámrzné hloubky. Betonové pasy budou ještě doplněny podkladní betonovou deskou na kterou bude aplikována vodotěsná a protiradonová izolace. Ta část základů, která bude vybíhat nad terén bude vyzděna z betonových „prolévacích“ tvárnic.

Nosná konstrukce domů je dřevěná, hrázděná.

Nad přízemím jsou stropy dřevěné, trámové. Střechy jsou dřevěné z krokví s bedněním tvořeným OSB deskami.

Okna jsou navržena v nadstandardním tepelným požadavkem.  Vše zaskleno trojskly tak, aby výsledný koeficient prostupu tepla celým oknem byl max 0.9.

Venkovní i vnitřní dveře jsou také dřevěné, zateplené.

Oplechování střechy je navrženo z plochého deskového plechu Lindab, barva černá.

Obvodový plášť je nadstandardně zateplen minerální vatou tl 230 mm, střecha pak 250 mm.

Zvenčí je obvodový plášť tvořen dřevěným pobitím, zevnitř sádrokartonovými deskami. Ze stejného materiálu jsou řešeny i vnitřní příčky.